Skip to main content

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijai paprašius, Aplinkos ministerija išaiškino Asociacijos įmonėms rūpimą klausimą dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ taikymo.

Konkrečiai, Aplinkos ministerijos nuomone, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pagal kompetenciją turi tikrinti statinių projektų atitiktį esmiam statinių gaisrinės saugos reikalavimui, išskyrus statinių projektus, kurių atitiktis šiam reikalavimui patikrinti atlikus statinio projekto (visų jo dalių) ekspertizę, t.y. bendrąją statinio projekto ekspertizę.

Kol nebuvo šio išaiškinimo, pasitaikydavo, kad PEGSĮA įmonių ir Lietuvos savivaldybių, kuriose buvo įgyvendinami atitinkami projektai, atstovai nebuvo bendros nuomonės šiuo klausimu ir kildavo nesutarimų.

Dabar tikimės, kad tokių nesutarimų nebeiškils ir tai leis suinteresuotoms šalims dirbti sklandžiai ir greitai – tereikia, kad Lietuvos savivaldybių asociacija savo nariams paskleistų informaciją, išdėstytą Aplinkos ministerijos rašte.

To ir paprašėme Lietuvos savivaldybių asociacijos.